CACT 2020


Závod je bohužel ZRUŠEN

CACT 2020

Propozice Přebor kraje CACT

Místo a termín:
26. - 27. 9. 2020, fotbalový stadion Libušín
Krajský přebor CACT je pořádáno podle zkoušky IGP 3 mezinárodního zkušebního řádu FCI.
Maximální počet všech startujících je 42.

Udělované tituly:
CACT, res.CACT

Rozhodčí:
Oddíl A - pachové práce: Jitka DUFKOVÁ
Oddíl B- poslušnost: Martin MATOUŠEK
Oddíl C- obrana: Martin PEJŠA

Figuranti:
Technická část: Tomáš LOUDA
Kontrolní výkon: Milan ŘÍMEK
Náhradník: Radovan MACH

Stopy:
Vedoucí stop: Jiří Fryč
Kladeči: Stanislav Koráb, Antonín Jůn, Václav Ouška

Časový harmonogram soutěže:

Pátek:
15.00- 17.00 hod. - Prezence závodníků a zdravotní přejímka psů
15.00- 18.00 hod. – oficiální trénink
18:50 hod. - Zkušební pes
19.00 hod. - Slavnostní zahájení (bez psů) a losování startovních čísel
Sobota:
8.00- 18.00 hod. - Posuzování disciplín dle rozpisu soutěží
20.00 hod. - Společenský večer s hudbou a rautem

Neděle:
8.00 - 16.00 hod. - Posuzování disciplín dle rozpisu soutěží
17:00 hod. - Vyhlášení výsledků
19:00 hod. - Ukončení závodu
(Časový harmonogram bude upřesněn dle konkrétního počtu přihlášených závodníků)

Titul CACT bude udělen nejlepšímu jedinci každého plemene, který získal bodové ohodnocení v soutěži na výborně nebo velmi dobře. Druhému v pořadí za přepokladu splnění tohoto bodového ohodnocení může být udělen Res. CACT. Tituly nejsou nárokové, udělují se za mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.

Organizační tým závodu:
Vedoucí závodu: Ing. Lucie Kopecká, Karel Nedvěd
Registrace : Do Thuy Linh
Kancelář závodu: Aneta Macenauerová
Vedoucí disciplíny B,C: Marcela Vlková

Startovné uhraďte na účet:
banka: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2901273371/2010
konst. symbol: 558
variabilní symbol: číslo Vašeho mobilního telefonu
adresa majitele účtu: Základní kynologická organizace Libušín II z.s.
zpráva pro příjemce: Vaše jméno

Přihlášky zasílejte mailem včetně dokladu o platbě startovného:
na adresu: zko.libusin@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek a startovné:
Uzávěrka 10.9.2020
startovné 500,-Kč

V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci bude vráceno 100 % startovného.

Obecné podmínky účasti:

 • V kategorii IGP3 je podmínkou složená zkouška BH a minimálně IGP 2 (IPO 2). V případě splnění limutu při závodě je možnost zapsání zkoušky.
 • Závodník je povinen po celou dobu soutěže dodržovat zákon na ochranu zvířat. Je zakázáno používat jakékoliv korekční pomůcky (ostnaté obojky, elektronické obojky apod.). Závodník je povinen po celou dobu závodu dodržovat pravidla sportovního chování. Porušení výše uvedených povinností může vést k vyloučení závodníka ze závodu.
 • Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo čipem a musí mít platný mezinárodní pas zvířete. U účastníků z České republiky může být tento pas nahrazen očkovacím průkazem.
 • Závodu se mohou pouze závodníci, kteří zašlou své přihlášky v termínu a doplní ji kopií dokladu o zaplacení startovného.
 • Pořadatel nezodpovídá za zranění, ztrátu nebo úhyn psa.
 • Po dobu konání akce musí majitelé/držitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedošlo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.
 • Psovod je zodpovědný za všechny škody způsobené psem.
 • Je nutno dodržovat základní hygienická pravidla a uklízet po svém psovi.
 • Účastníci závodu jsou v průběhu závodu povinni dodržovat organizační pokyny pořadatele.

Veterinární podmínky:
 • Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi.
 • Závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled (zejména pes s kupírováním ušních boltců).
 • V mezinárodním pasu (očkovacím průkaze) musí být zaznamenaná platná očkování proti následujícím infekčním chorobám: vzteklina, psinka a parvoviroza.
 • Všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a zdravotní přejímce podle stanoveného časového harmonogramu. Upozorňujeme, že pes, který se nezúčastní zdravotní přejímky ve vymezeném čase, nemůže v závodě startovat!
 • Háravé feny musí být nahlášeny při prezenci a až do doby pro trénink háravých fen se musí zdržovat mimo areál závodu. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení závodníka ze závodu.
 • Závodu se nesmí zúčastnit březí feny od polovičky březosti a feny, které nemají alespoň 8 od týdnů od porodu.


Ubytování závodníků:
Ubytování zajištěno s omezenou kapacitou. V případě zájmu o ubytování zašlete s přihláškou textovou přílohu. Příloha by měla obsahovat počet nocí a osob.

Občerstvení závodníků:
Občerstvení pro závodníky je (porce z grilu 1x denně) v ceně startovného formou stravenek rozdaných při registraci. Ostatní občerstvení bude k dispozici v areálu hřiště.

Podrobné informace:
Podrobnosti a informace získáte na následujících kontaktech:
+420 607 576 853, + 420 730 517 517, zko.libusin@seznam.cz

propozice ke stažení


Přihláška

přihláška ke stažení